Enginy Consultoria

Política de privacitat

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 (en endavant RGPD) i normativa complementaria l'informem que hem adoptat totes les mesures totes les mesures necessàries per garantir la confidencialitat de les seves dades personals. Pot fer-nos arribar els seus dubtes enviant un correu electrònic a [email protected]

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

SÍLVIA PLANELLA ORIOL

NIF 40.3414.449-R

C/ DEL TREN 93

17242 QUART

Telèfon de contacte 972.220.300

Adreça de correu electrònic: [email protected]

Quin tipus de dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són :

Les dades son limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Com hem obtingut Les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat/da, o del seu representant legal, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les que han estat sol·licitades, sempre que vostè no hagi revocat amb anterioritat el seu consentiment, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. L'informem que quan el seu ús no sigui necessari, però hi hagi obligació legal de conservar-les, les seves dades seran oportunament bloquejades.

Amb quines finalitats tractem les seves dades?

Quines són les bases legitimadores de tractament?

A qui cedim les seves dades?

Les seves dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi la llei o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament informada. En aquests casos  la nostra empresa actuarà conforme els requisits establerts en l'article 28 i següents del RGPD.

Quins drets l'assisteixen?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació relativa a si s'estan o no tractant les seves dades personals. Tanmateix la persona interessada té dret a:

Com ha d'exercir els seus drets?

Aquest procediment és gratuït, i únicament haurà fer-nos arribar la seva voluntat d'exercici mitjançant escrit, adjuntant acreditació de la seva identitat i enviar-lo a l'adreça de correu [email protected]. La seva sol·licitud tindrà prioritat de tractament.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat del nostre usuari. Pot llegir la nostra política de cookies al visitar-nos inicialment.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades? SÍLVIA PLANELLA ORIOL tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d'aplicació, en especial l'article 32 del RGPD, adoptant a l'efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als que estan exposades. En particular, ha d'adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a :

No obstant això, en altres casos, SÍLVIA PLANELLA ORIOL adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d'acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l'usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

Podem canviar la nostra política de privacitat? Sí, SÍLVIA PLANELLA ORIOL es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d'adaptar-la les novetats legislatives que fossin procedents. En aquests supòsits, anunciarà en el Lloc Web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.


Última actualització 15 de setembre de 2019. ©2019 SÍLVIA PLANELLA ORIOL. Tots els drets reservats.